Communicatie

We vinden een goede communicatie met de ouders erg belangrijk en zetten daarbij verschillende communicatiemiddelen in. 

Schriftelijke en mondelinge informatie over de ontwikkeling van uw kind. Uitgangspunt is dat we u, door een pro-actieve, constructieve en open communicatie, blijven informeren over de ontwikkeling van uw kind. Vanzelfsprekend kunnen ouders altijd zélf aangeven, behoefte te hebben aan een gesprek. De kinderen ontvangen twee keer per jaar een rapport, waarover mondeling gesprekken gevoerd worden met ouders. Daarnaast voeren we aan het begin van ieder schooljaar sociaal-emotionele kennismakingsgesprekken met ouders en met kinderen. Met ons rapport willen wij een zo objectief mogelijke weergave geven van de ontwikkelingen en vorderingen van de kinderen. De door ons gebruikte toetsen en observaties geven ons hiervoor de benodigde informatie.

De schoolgids van Het Toverkruid verschijnt aan het begin van het schooljaar. U vindt hierin informatie met betrekking tot het onderwijs op onze school en is op deze website in zijn geheel te zien. 

De schoolkalender met daarin de meeste activiteiten van het jaarprogramma: vrije dagen, vakanties, vergaderingen, studiedagen, groepsvieringen, ouderavonden, rapportagemomenten en eigenlijk alles waarmee u tijdens het schooljaar rekening moet houden.

De Toverspreuk is ons informatiebulletin met alle actuele informatie over onze school, wat alle ouders digitaal ontvangen. Losse exemplaren staan op de ouderplank in de hal. Ook ouders kunnen in De Toverspreuk hun verhaal kwijt. Kopij kunt u opsturen naar toverspreuk@toverkruid.nl.

De Ouderplank in de hal van de school met allerlei informatie over onderwijs, verkeer, het voortgezet onderwijs, hoofdluis- bestrijding enzovoort, maar ook oude edities van De Toverspreuk.

Social Media. Naast deze website kunt u onze school volgen via Facebook (ObshetToverkruid).

Bijeenkomsten. In de loop van het jaar organiseren wij bijeenkomsten om u te informeren over speciale onderwerpen die betrekking hebben op het onderwijs van uw kind. Wij kiezen iedere keer voor een andere vorm: informatieavond, koffiemiddagen, workshopavonden etc.

Open Dag. Jaarlijks wordt de school tijdens een Open Dag opengesteld voor belangstellenden. Leerkrachten zijn dan aanwezig en kunnen u alles over de school vertellen en laten zien. Ook enkele ouders willen u dan graag uitleggen wat hun rol in de school is en waarom zij voor onze school gekozen hebben. De Open Dag staat gepland op 8 maart 2020. Dit staat op de kalender vermeld.

Kennismaken met de school. Wij zijn trots op wat we doen en wij willen dit graag delen met ouders. Ouders zijn dan ook altijd van harte welkom om te komen kennismaken met onze school. Dit kan door een afspraak te maken met Lutske Cornelissen, directeur van de school. Contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.

Informatieverschaffing gescheiden ouders. Wij bieden (gescheiden) ouders de gelegenheid om tegelijkertijd dezelfde informatie te krijgen, bij rapportbesprekingen, informatieavonden en andere gesprekken over het kind. Bij gescheiden ouders, die beiden het gezag hebben over hun kind(eren), ook al wonen ze niet samen, loopt de informatiestroom van school naar die ouder, waar het kind aan toegewezen is. Deze ouder krijgt ook de uitnodigingen om gesprekken bij te wonen. Het is aan deze ouder om ook de informatie door te geven aan de ex-partner en/of samen bij gesprekken aanwezig te zijn. In elke andere situatie, waarbij één ouder het gezag over het/de kind(eren) heeft, zal de school onafhankelijk van elkaar gelijkluidende informatie verstrekken aan beide ouders indien daar om gevraagd wordt en het belang van het kind niet wordt geschaad. Als, om welke reden dan ook, één van de ouders niet aanwezig is bij een gesprek of informatieavond, dan gaan wij ervan uit dat de andere ouder de informatie doorspeelt. We houden in principe geen gesprekken met beide ouders apart.

Onderwijskundig rapport. Als kinderen de school verlaten om een andere basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs of het voortgezet onderwijs te gaan bezoeken, wordt er door de betreffende leerkracht(en) een onderwijskundig rapport gemaakt. Dit rapport wordt doorgestuurd naar de nieuwe school. Ouders moeten dit rapport ondertekenen.

Kalender

Contact