Wat leert uw kind op onze school

Referentiedoelen
Voor het onderwijs in de verschillende vakken gebruiken wij de wettelijk vastgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs. Vanuit de kerndoelen zijn referentiedoelen beschreven voor alle groepen. We gebruiken nieuwe methoden en lesvormen om de referentiedoelen te bereiken. De basisstof van de vakken lezen, rekenen, schrijven en taal wordt in instructiegroepen aan de kinderen aangeboden. In deze instructiegroepen wordt rekening gehouden met het cognitieve niveau van het kind. Het werken aan deze basisvaardigheden gebeurt met name in de ochtenden. BIj het onderwijs aan het jonge kind besteden we veel aandacht aan de voorwaarden voor lezen, rekenen, schrijven en taal, op een manier die past bij ontwikkeling van de kinderen. 

De Vreedzame School
We zijn erg enthousiast over het programma De Vreedzame School, waar we sinds dit schooljaar mee werken. Het is een compleet programma voor sociaal-emotionele vorming en burgerschap. Het is veel meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Met De Vreedzame School realiseert de school een pedagogisch klimaat waarin kinderen en leerkrachten zich prettig voelen, goed kunnen werken en waarmee de school een bijdrage levert aan de vorming van ‘democratisch burgerschap’.De klas en de school zijn een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.
 
In dit filmpje wordt kort uitgelegd wat De Vreedzame School is. Natuurlijk kunt u ook een kijkje nemen in onze school en praten met onze leraren en kinderen!

Thematisch werken
Elke middag werken we op onze school aan een gezamenlijk thema. De doelen en thema-onderwerpen zijn van tevoren vastgesteld in een thema jaarplanning. In de stamgroepen wordt op het eigen niveau elk thema verder uitgediept. De thema’s worden zoveel mogelijk samen geopend en afgesloten. Ouders worden benaderd om te helpen tijdens activiteiten en eventuele excursies. Binnen de thema’s hebben we aandacht voor Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur, Engels, Verkeer en techniek.

Expressieactiviteiten
Bij expressieactiviteiten gaat het vooral om creatieve uitingen van kinderen. Kinderen moeten uitgenodigd, uitgedaagd worden op het gebied van crea, dans en drama. Van belang zijn een grote mate van vrijheid, naast begeleiding van de leerkracht. Kinderen laten hun talenten en vorderingen zien bij o.a. vieringen en de  gezamenlijke avonden.

Bewegingsonderwijs
We hechten veel belang aan bewegen. In stamgroep paars is er aandacht voor beweging en spel, zowel buiten als binnen in de speelzaal. De stamgroepen groen, geel, oranje en rood gaan een middag (dubbele gymtijd) per week gymmen in sporthal de Schop. Bewegingsonderwijs valt uiteen in toesteloefeningen en spel. De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan elke week zwemmen.

Computer / ICT
Het computergebruik neemt in de scholen een steeds belangrijkere plaats in. Het draadloos netwerk biedt de mogelijkheid om met kleine laptops op verschillende plekken in de school te werken. In de klas is er toegang tot internet. Alle kinderen hebben een eigen account waarmee ze op school en thuis toegang hebben tot alle informatie die ze nodig hebben. We gebruiken de computer om te communiceren, extra leerstof te oefenen, maar ook om informatie te zoeken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Met de ouders communiceren we via een beveilig communicatieplatform Social Schools. We delen via deze app alle informatie van de school; informatie over de groep, de Toverspreuk (nieuwsbrief) en de rapporten van hun kind.

Vieringen en projecten
Op onze school zijn er zogenaamde gezamenlijke ‘vieringen’, waar teamleden en kinderen afwisselend aan deelnemen. Gezamenlijke thema’s en feesten worden tijdens een voorstelling met spel en zang geopend. Kinderen krijgen de gelegenheid om toneelstukjes, dansjes, liedjes enzovoort op te voeren voor de hele school. Ook ouders zijn daarbij welkom. De kinderen oefenen belangrijke vaardigheden op het gebied van presentatie, zelfvertrouwen en uitdrukkingsvaardigheid.

Cultuur
Onze school is voorloperschool op het gebied van cultuur. Dit betekent dat we komend schooljaar aan de slag gaan met een cultuurcoach om invulling te geven aan het cultuuraanbod tijdens de thema’s. Uiteindelijk komt er een cultuurbeleidsplan waarin de rode draad door de school staat beschreven en waarin einddoelen op het gebied van cultuur zijn opgenomen. De school neemt deel aan het kunstmenu van Kunstbalie. Dat betekent dat de kinderen elk jaar deelnemen aan een culturele activiteit. De kinderen maken kennis met verschillende disciplines uit de hedendaagse cultuur. 

 

 

 

 

 

 

Kalender

Contact